Landsbygdens Folk Nr 38/17, Fredag 22 september 2017 - page 9

F
redag
22
september
2017
9
- fröförsöjning (genom
grundande av fröodlingar)
0,44
0,44
0,44
0,6*
- bidrag till föreningar
0,692
0,692
0,692
0,732*
Ersättning för hjortskador
4,575
4,575
4,575
3,4
Ersättning för rovdjursskador 8,45
8,45
8,45
7,9
Fiskvård
3
3
3
Stöd av vatten- och
fiskerihushållning
8,486
7,636
7,636
7,136
Främjande av fiskeri-
hushållningen
10,1
10,1
8,85
Strukturförbättringar inom
fiskerinäringen
20,362
20,362
20,881
Vattenreglering m.m
13,52
13,52
13,52
13,52
Främjande av naturresurs-
och bioekonomi
14,88
14,88
14,88
16,88
Understöd för
fastighetsförrättningar
4
4
4
3,4
Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
Budgetpropo- Finans-
Arbets- och Budgeten
sition 2018 ministeriet näringsministeriet 2017
Produktionsstöd för
förnybar energi
314,1
314,1
314,1
273,4
Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
Budgetpropo- Finans-
Social- o hälso- Budgeten
sition 2018 ministeriet vårdsministeriet 2017
Semesteravbytare
144,534
143,534
143,534
159,3
Semesteravbytare för
pälsdjursuppfödare
2,05
2,05
2,05
2,55
Förvaltning av
avbytarservice
16,14
15,14
16,14
16,14
- plus första
tilläggsbudgeten 2017
1
Statens andel i pensions-
utgifter för jordbrukare
685,3
687,9
687,9
663,1
Statens andel i jordbru-
karnas olycksfallsförsäkring 15
15
15
15
Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
Budgetpropo- Finans- Kommunikations- Budgeten
sition 2018 ministeriet
ministeriet
2017
Trafikledsunderhåll
1.398
1.401
1.401
1.272
- varav basväghållningen
763
763
763
729
Statsbidrag för enskilda vägar 13
13
13
13
Stöd till kollektivtrafiken
89,94
84,474
84,474
84,524
Stöd till fartygstrafik
i skärgården
12,683
12,683
15,91
12,99
Köpavtal för förbindelse-
tjänster Kotka-Pyttis och Hitis 5,303
5,303
5,303
5,303
Miljöministeriets förvaltningsområde
Budgetpropo- Finans-
Miljö-
Budgeten
sition 2018 ministeriet
ministeriet
2017
Ersättningar i samband
med naturvården
26,63
21,63
21,63
20,63
Stöd för Östersjöprojekt,
sammanlagt
6,99
6,99
6,99
6,49*
Stöd för vatten och avlopp
inklusive rådgivning
8,592
5,742
5,742
6,042
- varav rådgivning för
avloppshantering i gles-
bygden och förbättring av
grundvattnet
4,371
1,521
1,521
1,521*
Understöd för vård av
byggnadsarvet
0,85
0,85
0,85
0,85
Finansministeriets förvaltningsområde
Finans-
Budgeten
ministeriet
2017
Accisåterbäring till
jordbruk och trädgårdsskötsel
31
31*
* Beloppet är från budgetpropositionen 2017 eller övriga uppskattningar, eftersom
fördelningen inte redovisas i själva budgeten.
Däremot syns den ena miljonen
på social och hälsovårdsministeriets
förvaltningsområde som ska sänka
avgifterna för avbytarhjälp.
Det samma gäller den miljonen
som kommer till nästa år för att
finansiera projektet Ta hand om
bonden. Projektet genomförs av
Lantbruksföretagarnas pensionsan-
stalt.
Tillägg för vatten- och fiskvård
Stödet för vatten- och fiskerihus-
hållningen ökar med 850.000 euro
till 8,486 miljoner euro jämfört med
ministeriernas förslag från i som-
ras.
Tillägget är avsett för att bygga
fiskvägar och återetablera vandran-
de och hotade fiskbestånd.
Också inom miljöministeriets
område har stödet för vatten- och
miljövård fått ett lyft jämfört med
ministeriernas förslag från i som-
ras.
Det beror bland annat på att til�-
läggspengar på 850.000 euro anslås
för restaurering av vattendrag.
Dessutom får åtgärden för att
öka utbudet av trä och främja
en mångsidigare användning i
regeringens spetsprojekt för trä och
nya skogsprodukter ett tilläggsan-
slag på 2 miljoner euro.
Åtgärden ingår i miljöministe-
riets moment för vatten och miljö-
vård.
TEXT & FOTO
Micke Godtfredsen
år
Regeringen höjde bränsleskatterna inför det här året och vill nu tidigarelägga en andra höjning. Det kommer att
inverka också på jord- och skogsbrukets kostnader.
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...32
Powered by FlippingBook