Landsbygdens Folk Nr 38/17, Fredag 22 september 2017 - page 8

8
F
redag
22
september
2017
Landsbygdsbudgeten 2018, ministeriernas förslag
(miljoner euro)
Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
Budgetpro-
Finans-
Jord- och skogs- Budgeten
position 2018 ministeriet bruksministeriet 2017
Nationellt inkomststöd
325,4
325,4
325,4
327,9
- varav stöd till södra
Finland
23,3
23,3
23,3
25,1*
- nordligt stöd
296,4
296,4
296,4
294,7
- övrigt nationellt stöd
5,7
5,7
5,7
8,1*
- fullmakt i budgeten att
använda medel för
följande år
30
30
30
30*
Inkomststöd (gårdsstöd)
och marknadsstöd från EU 531,13
531,13
531,13
540
- plus första
tilläggsbudgeten 2017
1,1
LFA-stöd
518,738
518,738
518,738
551,888
- Finlands andel
134,108
134,108
134,108*
- EU:s andel
97,113
97,113
97,113
97,113*
- den helt nationellt
finansierade andelen
287,517
287,517
287,517
320,667*
Miljöersättningar, ekostöd,
rådgivning, icke produktiva
investeringar
290,710
290,710
290,710
300,043
- Finlands andel
168,612
168,612
168,612
174,025*
- EU:s andel
122,098
122,098
122,098
126,018*
- miljöersättningar
240,027
240,027
240,027
238,027
- ekologisk produktion
48,683
48,683
48,683
48,683
- rådgivning
1
1
1
10,333
- icke produktiva
investeringar
1
1
1
3
Ersättning för
djuromsorg
67,767
67,767
67,767
67,767
Avträdelsestöd
och -pensioner
58,33
58,33
58,33
57,23
Bidrag för marknadsföring
av jordbruksprodukter,
honung och trädgårds-
produkter
5,705
5,705
5,705
4,605
- plus första
tilläggsbudgeten 2017
0,5
Utveckling av kvalitetssystem 3,169
3,169
3,169
4,419
- plus första
tilläggsbudgeten 2017
2
Start- och investeringsbidrag 75,276
75,276
75,276
71,976
Räntestöd för investeringslån 25
25
25
14
Överföring till
Gårdsbrukets utvecklingsfond 49
49
49
30
- plus första
tilläggsbudgeten 2017
3
Allmän landsbygdsutveckling
enl. landsbygdsprogrammet 136,80
136,80
136,8
109,44
- Finlands andel
74,367
74,367
74,367
59,494*
- EU:s andel
62,433
62,433
62,433
49,946*
Statsunderstöd till
rådgivningen
3,466
3,466
4,466
5,366
Främjande av hästhus-
hållningen (totomedel)
40,092
40,092
40,092
39,772
Statsbidrag för 4H
3,305
3,305
3,905
3,905
Bidrag till landsbygds-
politiska rådet, byanätverk
och skärgårdsdelegationen 2
2
2
1,273
Ersättningar för natur-
resurser, härunder kart-
läggning av insekt- och
svampskador
1,745
1,745
1,745
1,245
Stöd för skogsförbättring 56,23
56,23
56,23
56,23
- plus första
tilläggsbudgeten 2017
11,02
Skogsbrukets miljöstöd
5,027
5,027
5,027
3,027
Statsbidrag till
Finlands skogscentral
39,4
39,4
39,4
41,2
Bidrag för fröförsörjning och
till föreningar och stiftelser
1,132
1,132
1,132
1,332
Regeringen kommer att föreslå
en höjning nästa år av energi-
skatten på bränsle för arbetsma-
skiner, uppvärmning och kraft-
verk. Detta enligt regeringens
budgetproposition.
I pengar torde skärpningen betyda
samma höjning som inför det här
året.
Det skulle i så fall bli sammanlagt
1,75 cent per kilo tung brännolja och
1,47 cent per liter lätt brännolja.
Storleksklassen på höjningen av
koldioxidskatten på tung brännolja
torde bli 1,29 cent och energiinne-
hållsskatten 0,46 cent per kilo. På
lätt brännolja torde höjningen på
koldioxidskatten bli 1,07 cent och
på energiinnehållsskatten 0,40 cent
per liter.
Förklaringen är att höjningen tro-
ligtvis verkställs enligt samma mo-
dell som inför det här året. Då höjde
riksdagen i enlighet med regering-
ens proposition koldioxidskatten för
tung brännolja från 17,49 cent per
kilo till 18,78 cent och energiinne-
hållsskatten från 7,59 cent till 8,05
cent per kilo.
Koldioxidskatten på lätt brännolja
höjdes från 14,40 till 15,47 cent per
liter och energiinnehållsskatten från
9,30 till 9,70 cent per liter. För sva-
velfri brännolja höjdes energiinne-
hållsskatten från 6,65 till 7,05 cent
per liter.
Höjningen gick till så att värdet
per ton koldioxid, som är beräk-
ningsgrund för koldioxidskatten på
lätt och tung brännolja samt sten-
kol och naturgas, höjdes med 4 euro
från 54 till 58 euro per ton.
Energiinnehållsskatten på bräns-
len för uppvärmning, kraftverk och
arbetsmaskiner höjdes dessutom
med 40 cent per megawattimme.
Höjningen skulle ge staten en in-
komst på 45 miljoner euro.
Det är andra höjningen
som tidigareläggs
När höjningen infördes inför i år var
det för att kompensera en del av den
lättnad i beskattningen av kraftvär-
meverk, som regeringen beslöt bibe-
hålla under den tidiga sommaren i
fjol.
Det är alltså en lättnad i koldiox-
idbeskattningen för kraftverk, som
producerar kombinerad värme och
ström. Man talar ofta om CHP-verk
och skattelättnaden kallas ibland för
CHP-beskärningen.
Avsikten var ursprungligen att
CHP-beskärningen skulle upphöra,
men regeringen ändrade alltså på
den linjen i fjol och beslöt i stäl-
let höja beskattningen av flytande
bränsle för uppvärmning, arbetsma-
skiner och kraftverk.
Regeringen hade planer på en an-
dra höjning 2019 för att så att säga
få hem resten av CHP-beskärning-
en.
Nu vill regeringen dock tidiga-
relägga höjningen, som i vilket fall
som helst får inflytande på kostna-
derna för arbetsmaskinerna samt
på uppvärmning i jord- och skogs-
bruket och de övriga landsbygdsnä-
ringarna.
Enligt vad LF erfar finns det inte
några planer på höjda återbäringar
för att kompensera för höjningen.
Finansministeriet hade i sitt ur-
sprungliga förslag till nästa års
statsbudget räknat med en höjning
av återbäringen av energiskatter till
jordbruket på 2 miljoner, men den
höjningen är borta i regeringens
budgetproposition.
LFA-ersättning i tilläggsbudget
När det gäller budgetpropositionen i
övrigt syns lättnaden i minskningen
av kompensationsersättningen, det
vill säga LFA-ersättningen, på sam-
manlagt 21 miljoner euro inte i re-
geringens budgetförslag.
Avsikten är emellertid att sum-
man av budgettekniska orsaker be-
viljas i en tilläggsbudget i år.
Medlen för den här lättnaden tas
från pengarna i det krispaket till
jordbruket som regeringen kom
överens om i budgetmanglingen för
ett år sedan om det här årets bud-
get.
LFA-ersättningen minskas nu
nästa år med 5 euro per hektar. Ur-
sprungligen var det meningen att
sänka ersättningen med femton
euro per hektar.
Risken att resten av den ursprung-
ligt avsedda minskningen verkställs
inför 2019 är emellertid överhäng-
ande.
Även regeringens beslut att reser-
vera 3,5 miljoner euro för livsmed-
elsexport och säljfrämjande åtgärder
kommer upp i en tilläggsbudget och
syns alltså inte i budgetpropositio-
nen.
Bränsleskatter höjs redan nästa
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...32
Powered by FlippingBook