Landsbygdens Folk Nr 38/17, Fredag 22 september 2017 - page 7

F
redag
22
september
2017
7
n
Jordbrukssektorn i Australien har
slagit en lång rad nya rekord det se-
naste året. Enligt Australiens jord-
bruksmyndighet Abares har jord-
brukets produktionsvärde stigit med
8,1 procent under 2016/2017.
Värdet av Australiens jordbruks-
produktion steg under det gångna
året till 42,1 miljarder euro. Värdet
av exporten steg med 7,2 procent
till rekordnivån 32,2 miljarder euro.
Detta gynnade också farmarnas sam-
manlagda intäkter som steg med
14,8 miljarder euro.
Vid presentationen av den nya
statistiken framhöll jordbruksmi-
nister Barnaby Joyce att jordbruket
nu är Australiens snabbast växande
näring.
Under 2016/2017 bidrog jordbru-
ket med 0,5 procent till landets eko-
nomiska tillväxt på 1,9 procent.
Enligt Joyce beror den positiva
utvecklingen på den nuvarande re-
geringens lyckade jordbrukspolitik.
Joyce betonade att regeringen ge-
nast vid sitt tillträde insåg värdet av
pragmatiska åtgärder och behovet
av investeringar som gynnar landets
jordbruk.
Jordbruksministern passade också
på att framhålla jordbrukets viktiga
roll som exportnäring. Under de se-
naste tolv månaderna stod jordbru-
ket för 14 procent av Australiens
samlade exportinkomster för varor
och tjänster.
Regeringen har underlättat expor-
ten genom att främja tillgången till
nya marknader, framför allt genom
frihandelsavtalen med Kina, Japan
och Sydkorea. Staten har dessutom
anslagit 2,7 miljarder euro för att
stärka jordbruket och dess infra-
struktur, sade Joyce. – PK
Nya Zeeland går till val den 23
september. Det konservativa re-
geringspartiet var länge favorit,
men oppositionspartiet Labour
har tagit in på försprånget. Om
Labour vinner kan farmarna bli
tvungna att betala avgifter för
utsläpp av drivhusgaser.
Regeringspartiet National Party med
premiärminister Bill English har
framgångsrikt lotsat Nya Zeelands
ekonomi till ett läge som många an-
dra kan avundas. Den ekonomiska
tillväxten ligger på fyra procent med
bara fem procent arbetslöshet.
Ännu för några veckor sedan hade
English ett betryggande försprång
i valkampanjen och kunde till och
med hoppas på att regera med ab-
solut majoritet. I början av augusti
försvann segervittringen efter att La-
bour oväntat bytte ordförande.
Jacinda-effekt
Då tillträdde den unga och karisma-
tiska Jacinda Ardern i spetsen för La-
bour. Sedan dess har Labour snabbt
tagit in på försprånget och har till
och med gått om National Party i
opinionsundersökningarna.
Den så kallade Jacinda-effekten
kan bli farlig för Bill English. Lan-
dets farmare är mindre övertygade
av den nya kandidaten. Jacinda Ar-
dern vill göra Nya Zeeland till ett
CO2-neutralt land fram till 2050 och
det kan bli dyrt för jordbruket.
Jordbruket svarar för nästan hälf-
ten av Nya Zeelands utsläpp av driv-
husgaser i form av metan och lust-
gas. Om Labour vinner valet måste
jordbruket från och med 2020 betala
för 10 procent av sina emissioner
och delta i emissionshandeln.
Labour ställde samma förslag re-
dan 2008 under sin tid i regeringen
och baxade det till och med genom
parlamentet. Men Labour förlorade
följande val och den konservativa re-
geringen lät planen falla.
Producenterna satsar
hellre på forskning
Enligt
producentorganisationen
FFNZ är farmarna redo att delta i kli-
matskyddet, men emissionshandeln
är inte den rätta vägen. Kostnaderna
för jordbruket beräknas i början till
51 miljoner euro men ökar snabbt
då jordbrukets emissionskostnader
börjar stiga.
Senare kan jordbrukets belastning
stiga till 510 miljoner euro, har FFNZ
räknat ut. Det kan bli riskabelt med
tanke på Nya Zeelands internationel-
la konkurrenskraft på världsmark-
naden, varnar producenterna.
Producenternas
klimatexperter
befarar att Nya Zeelands jordbruks-
produktion kommer att vandra ut
till andra länder med mindre klimat-
vänliga jordbruksmodeller.
Producenterna efterlyser i stäl-
let större anslag för forskning på
området. Enligt FFNZ har man
redan nått framsteg med metan-
hämmande fodertillsatser, avelstek-
nik och vaccineringar mot metanut-
släpp.
Det kan gå illa om Nya Zeeland
som enda land i världen införlivar
jordbruket i emissionshandeln, var-
nar producenterna.
Peter Karlberg
GDT-noteringarna steg
n
Mejerinoteringarna på Global
Dairy Trade i Nya Zeeland steg med
0,9 procent vid veckans auktion. Vid
den föregående auktionen steg in-
dexet med 0,3 procent efter två mi-
nusresultat i augusti.
Under tisdagens auktion steg no-
teringen för mjölkfett med 5,3 pro-
cent. Övriga positiva noteringar var
smör (1,2 procent) och helmjölkspul-
ver (0,6 procent). Kärnmjölkspulver
noterades inte på veckans auktion.
Noteringarna sjönk för laktos (-3,8
procent), cheddar (-1,9), kasein (-2,4)
och skummjölkspulver (-1,2 pro-
cent). Den sålda kvantiteten steg till
34.117 ton. I auktionen deltog 174
budgivare. – PK
Agrartillväxt främjar Australiens ekonomi
”Jacinda-effekten” kan leda till
metanavgifter för Nya Zeelands farmare
Den unga och karismatiska labourledaren Jacinda Ardern har goda chanser att vinna valet i Nya Zeeland. Hon vill
införliva landets jordbruk i emissionshandeln.
FOTO: Ulysse Bellier
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...32
Powered by FlippingBook