Landsbygdens Folk Nr 38/17, Fredag 22 september 2017 - page 6

6
F
redag
22
september
2017
n
Tyska Nordzucker räknar denna
höst med en totalskörd på 18 mil-
joner ton betor från sina 18 europe-
iska sockerbruk, bland dem också
finländska Sucros. Det är en ökning
med 20 procent i jämförelse med
fjolårsresultatet.
De stora sockerkoncernerna i
Frankrike, Tyskland och Polen sat-
sar på en kännbar ökning av socker-
produktionen inför den förestående
avregleringen. Franska Tereos rap-
porterade i veckan om en ökning av
betskörden med 30 procent.
Arealerna i Frankrike och Tysk-
land har vuxit med omkring en
femtedel. Enligt de franska betod-
larnas organisation CGB är årets
avkastning den högsta sedan 2011
med en medelskörd av 91,8 ton per
hektar. Totalskörden uppskattas till
44 miljoner ton betor.
Den tyska branschorganisationen
WVZ frågar sig hur det kommer att
gå efter avregleringen. Det goda är
att är att världsmarknaden öppnas
för de europeiska producenterna.
Men den fria sockerhandeln medför
också faror.
EU måste framöver konkurrera på
världsmarknaden, som till 80 pro-
cent producerar rörsocker. Den eu-
ropeiska sockerindustrin satsar hårt
på att höja sina marknadsandelar
både i Europa och på världsmarkna-
den.
Experterna utgår från att EU blir
nettoexportör i stället för netto-
importör som hittills. Exportens
lönsamhet beror på sockerprisets
utveckling, som i första hand påver-
kas av de stora sockerproducenterna
Brasilien och Indien.
En dålig global skörd av rörsocker
skulle höja det globala sockerpriset
och öka efterfrågan på europeiskt
socker. Å andra sidan kan utveck-
lingen också gå i motsatt riktning. I
värsta fall kan sockerpriset falla till
en nivå där EU-produktionen blir
olönsam.
I så fall kan Brasilien och de andra
ledande producentländerna gå in på
EU-marknaden. Svårigheten är den
ojämna konkurrenssituationen. Sub-
ventioner i de stora sockerländerna
riskerar att snedvrida konkurrensen.
Sockerpriset är extremt volatilt,
påpekar marknadsexperten Chris-
toph Mambloch vid det tyska mark-
nadsinstitutet AMI. Under de senaste
sju åren har priset på vitsocker och
råsocker varierat mellan 150 euro
och 600 euro per ton på råvarubör-
serna.
I och med avregleringen kommer
prisfluktuationerna i mer eller min-
dre stark utsträckning att återspegla
sig i det europeiska sockerpriset. I
sista hand träffar detta också betod-
larna, som utsätts för större risker.
–PK
Efterfrågan på ekologiskt bet-
socker växer i Europa. Den tyska
sockerkoncernen Nordzucker
talar till och med om brist på eko-
logiskt socker. Två sockerbruk i
Tyskland och Danmark tar från
och med hösten emot ekologiska
betor.
Ett motsvarande försök gjordes på
1990-talet, men det misslyckades.
Nu är efterfrågan betydligt större.
Nordzucker och dess dotterbolag
Nordic Sugar tror att marknaden för
ekosocker kan fördubblas de när-
maste åren.
För närvarande importeras ekolo-
giskt rörsocker mestadels från Cen-
tralamerika, Brasilien, Paraguay och
Thailand, men snart kan en liten del
av sockret komma från ekologiska
betor som odlas i Tyskland och Dan-
mark.
I flera europeiska länder har kon-
sumenterna efterlyst ekologiskt bet-
socker, men det går inte att få tag i.
Trots detta har odlingen av ekologis-
ka betor inte tagit fart. Kostnaderna
har varit för höga på grund av den
höga arbetsinsatsen.
Två separata produktionslinjer
I fjol beslöt Nordzucker att starta
ekologiska produktionslinjer för
ekologiskt socker vid sina socker-
bruk i tyska Schladen och danska
Nykøbing. Odlingen har startat i li-
ten skala i både Tyskland och Dan-
mark och den första betkampanjen
inleds denna höst.
I båda fabrikerna har koncernen
genomfört tekniska förändringar
för att leva upp till de ekologiska
standarderna. Processen kräver en
genomgående separation för att eko-
logiska betor inte ska blandas ihop
med den konventionella produktio-
nen.
Själva sockerkampanjen öppna-
des den 13 september, då fabriken i
Schaden började ta emot tyska betor.
Motsvarande danska kampanj inleds
den 19 september i Nykøbing. De
första partierna av närproducerat
ekologiskt socker kommer därefter
ut på marknaden.
Eftersom odlingen av ekologiska
sockerbetor är mödosam, kompen-
serar Nordzucker sina producenter
med ett tredubbelt pris. Betorna krä-
ver mycket handarbete, då odlarna
måste avstå från kemiska bekämp-
ningsmedel.
Den största osäkerhetsfaktorn är
bekämpningen av ogräs. Hos Nord-
zucker räknar man att den manuell
arbetsinsatsen kan stiga till mellan
150 och 200 timmar per hektar. På
längre sikt hoppas man komma un-
der 150 arbetstimmar per hektar.
Nordzucker avvaktar resultatet av
årets kampanj med spänning. Både
odlarna och sockerkoncernen måste
tjäna pengar på produktionen. Nu
ska erfarenheter samlas med för-
hoppningen om längre perspektiv
för den ekologiska sockerbetsod-
lingen.
Dyr process och
arbetsintensiv odling
Ekologisk sockerproduktion är ing-
en nyhet. Danska och svenska betod-
lare levererade redan på 1990-talet
ekologiska sockerbetor som proces-
sades i det svenska sockerbruket
Köpingebro ända in på 2000-talet.
Dessvärre var idén före sin tid. Pro-
duktionen blev för dyr och dåvaran-
de Danisco lade ned den ekologiska
processen. De nordiska odlarna för-
lorade sina avsättningsmöjligheter
eftersom inga alternativa socker-
bruk fanns.
Lika illa gick det för den spirande
odlingen i Tyskland. Nordzucker
fraktade sitt ekologiska socker till
Südzucker som processade varan vid
sin fabrik i Warburg. Men avtalet
med Südzucker gick ut 2009, varef-
ter Nordzuckers producenter plöts-
ligt stod utan marknad.
Peter Karlberg
EU:s sockerindustri tar sats inför reformen
Nordzucker prövar ekologiska betor
Försök med ekologiska sockerbetor pågår för fullt i Tyskland men den höga arbetsinsatsen avskräcker ännu odlarna.
FOTO: J. Schröder
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...32
Powered by FlippingBook