Landsbygdens Folk Nr 38/17, Fredag 22 september 2017 - page 5

F
redag
22
september
2017
5
n
Den danska grisnäringen har käm-
pat länge med antitbiotikaresistenta
MRSA-bakterier. De senaste åren har
användningen av antibiotika mins-
kat påtagligt. Ett nytt projekt siktar
på 1,5 miljoner antibiotikafria grisar
fram till 2021.
Användningen av antibiotika har
tydligt gått tillbaka inom den dans-
ka grisproduktionen. Danskarna har
till och med fått EU-beröm för sina
åtgärder.
Enligt kommissionen är Danmark
ett föregångsland när det gäller att
tackla resistenta bakterier.
För ett halvår sedan startade
slakterikoncernen Danish Crown det
första försöket med antibiotikafria
grisar. I projektet medverkar gårdar
med sammanlagt 200.000 grisar.
Producenternas erfarenheter ska ut-
nyttjas i den fortsatta forskningen.
Danish Crown har nu kört igång
ett större projekt som ska undersöka
de praktiska möjligheterna att sänka
och på sikt helt avskaffa antibiotikan
inom grisnäringen. Danmarks miljö-
och matministerium stöder försöket
med drygt två miljoner euro.
Den ansvariga matministern Es-
ben Lunde Larsen anser att det är
viktigt att ta fram nya metoder för
att komma bort från den rutinmäs-
siga användningen av antibiotika
inom grisproduktionen. I Danmark
produceras årligen 17 miljoner slakt-
grisar.
Förutom Danish Crown medver-
kar Danmarks Tekniska Universitet,
Köpenhamns Universitet, Statens Se-
rum Institut och jordbrukets forsk-
ningscentrum Seges i projektet. För-
hoppningarna är stora.
Grisarna får ingen antibiotika mel-
lan födsel och slakt. Bara insjuknade
grisar behandlas i vanlig ordning
med antibiotika. I det fallet mark-
nadsförs köttet som konventionellt
griskött. Projektet löper till 2021, då
1,5 miljoner grisar ska vara fria från
antibiotika.
Målet är att skapa en lönsam gris-
näring som kommer tillrätta utan
antibiotika.
Sedan 2009 har Danmark lyckats
sänka förbrukningen av antibiotika
inom grisproduktionen med mer än
en femtedel.
Ännu har danskarna inte helt nått
den låga antibiotikanivån som kän-
netecknar andra nordiska länder,
men Danmark är definitivt bäst i
gruppen av stora grisproducerande
EU-länder. – PK
n
Den brasilianska köttskandalen
sprider sig i allt större ringar. Bra-
siliens statsåklagare har nyligen an-
klagat president Michel Temer för
korruption. Polisen har också gjort
en razzia hemma hos jordbruksmi-
nister Blairo Maggi.
Hela den politiska härvan har sin
grogrund i den stora köttskandalen
i mars, då världens största exportör
av nötkött JBS och Brazil Foods (BRF)
och flera andra företag anklagades
för att ha mutat livsmedelsinspek-
törer.
Chefen för JBS Wesley Batista häk-
tades nyligen, misstänkt för olaglig
insiderhandel. Hans bror Joesley
Batista häktades redan i ett tidigare
skede, fastän statsåklagaren hade
lovat straffrihet om bröderna talade
ut. Insiderhandeln är emellertid en
ny anklagelsepunkt.
De stenrika bröderna äger tillsam-
mans 42 procent av den stora kött-
koncernen.
Joesley ochWesley Batista hade en-
ligt polisen försökt skydda sitt inne-
hav i JBS från förluster med hjälp av
insiderhandel med terminskontrakt
och valutaspekulationer.
Under förhören med statsåklaga-
ren har bröderna lämnat omfattande
vittnesmål om en bred mutkultur
inom den politiska toppen i Brasi-
lien. Förhoppningen var att de på
detta sätt skulle kunna skydda sitt
innehav i JBS.
Bröderna Batista har medgivit att
de har mutat åtminstone 1.900 bra-
silianska politiker, bland dem också
president Michel Temer. Nu ankla-
gas Temer för korruption. Han ska
ha tagit emot 130.000 euro av JBS.
Temer anklagas för andel i en
kriminell organisation och utpress-
ning. För att fälla presidenten mås-
te parlamentet gå med på att häva
hans immunitet. Det första försöket
i början av augusti blockerades av en
majoritet.
Den brasilianska polisen har
dessutom genomsökt bostäder som
tillhör en lång rad brasilianska po-
litiker, bland dem också jordbruks-
minister Blairo Maggi, som miss-
tänks för korruption i egenskap av
tidigare guvernör i Mato Grosso.
Maggi är en av Brasiliens rikaste
affärsmän på jordbruksområdet.
Han har blivit känd som ”sojakung-
en” och har agerat hårt mot miljö-
organisationer som kämpar mot för-
störelsen av Amazonas regnskogar.
– PK
Livsmedelsmyndigheten Efsa
har i medierna anklagats för att
ha kopierat direkta citat från
Monsanto i sin officiella slutrap-
port om glyfosat. Efsa avvisar
anklagelserna som ett försök
att undergräva myndighetens
förtroende.
Konkret handlar anklagelserna om
ett hundratal sidor i Efsas 4.300 si-
dor tjocka slutrapport från 2015 som
friar glyfosat från misstankarna om
cancerrisk. Enligt tidningsuppgifter
har Efsa skrivit av viktiga avsnitt ur
en rapport som Monsanto lämnade
in 2012.
Enligt en artikel i den brittiska tid-
ningen The Guardian och italienska
La Stampa har Efsa ord för ord cite-
rat Monsantos text. Enligt artikeln
har långa stycken från rapporten
från ”Glyfosate Task Force” kopie-
rats och presenterats som Efsas egna
slutsatser.
EU-kommissionen och Efsa har de-
menterat påståendena. Enligt kom-
missionen handlar det om ett utlå-
tande från det tyska institutet för
riskevaluering (BfR) som ingick i den
aktuella rapporten.
Enligt ett pressmeddelande från
BfR är det rutin att citera samman-
fattningar av studier från företag
som ansöker om tillstånd i rappor-
terna. Det gäller också rapporten
om Monsanto och är ingenting ovan-
ligt.
BfR understryker att citaten har
plockats in för att förbättra trans-
parensen kring de detaljerade refe-
raten av studierna. Monsantos be-
dömningar har tagits med i rappor-
ten och försetts med kritiska kom-
mentarer från myndighetens sida.
Enligt BfR är det ett vedertaget
mönster att ord för ord citera be-
skrivningar av vetenskapliga försök
från det ansökande företagets sida.
Detta påverkar på intet sätt den slut-
liga bedömningen av själva ansök-
ningen.
EU-kommissionen ställer sig reso-
lut bakom BfR och Efsa. Enligt kom-
missionen finns det ingen som helst
grund att ifrågasätta de vetenskapli-
ga bedömningarna och slutsatserna i
rapporten om glyfosat.
På förfrågan av det österrikiska
rundradiobolaget ORF uppger en ta-
lesperson för Efsa att The Guardian
och La Stampa tydligen har missför-
stått sammanhangen och innehållet
i de offentliga dokumenten om gly-
fosat.
De aktuella avsnitten gäller of-
fentliga studier som Monsanto var
förpliktat att lämna in. Enligt kom-
missionen kan anklagelserna om ko-
piering betraktas som ett nytt försök
att ifrågasätta EU:s tillståndsprocess.
En talesperson för EU:s hälsokom-
missionär Vytenis Andriukaitis be-
tonar att både Efsa och kemikalie-
inspektionen Echa har fastställt att
glyfosat inte förorsakar cancer. De
senaste anklagelserna ändrar inte på
saken. – PK
Danmarks grisnäring drar ned antibiotikan
Brasiliens köttskandal skakar landets regering
Efsa tillbakavisar kritik mot utlåtande om glyfosat
Enligt en artikel i den brittiska tidningen The Guardian och italienska La
Stampa har Efsa ord för ord citerat Monsantos text i den slutrapport från
2015 som friar glyfosat från misstankarna om cancerrisk.
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...32
Powered by FlippingBook