Landsbygdens Folk Nr 38/17, Fredag 22 september 2017 - page 3

F
redag
22
september
2017
3
Den tyska maskintillverkaren
Fendt har presenterat en batte-
ridriven traktor som ska komma
ut på marknaden nästa år. Det
handlar om en fyrhjulsdriven
kompaktmodell som lämpar sig
för lättare jordbruksarbeten,
snöröjning och motsvarande
uppgifter.
Enligt tillverkaren arbetar den nya
modellen e100Vario fem timmar på
en batteriladdning under realistiska
förhållanden.
Elmotorn har en effekt av 50 kW
(68 hk). Energipaketet är ett lithi-
umjon-batteri på 650 V med en ka-
pacitet av 100 kWh.
Maskinen kan laddas full med
ett trefas CEE-gårdsuttag med 400
V spänning och en belastning av
22 kW. Den som har bråttom kan
använda en snabbladdare med lik-
ström. Därmed kan batteriet laddas
upp till 80 procent på bara 40 minu-
ter.
Under arbetets gång går det att
spara ström genom att använda el-
bromsen möjligast flitigt. Under
bromsning återförs energi till batte-
riet, som i konventionella fordon går
förlorad genom överskottsvärme.
Fendts eltraktor är kompatibel
med både elektriska och konventio-
nella arbetsredskap. Maskinen har
sedvanliga hydrauluttag och därutö-
ver två AEF-standardiserade gräns-
snitt för alla nya elektroniska jord-
bruksredskap för traktorer.
Bekväm att manövrera
Med hjälp av en booster kan bat-
teriet leverera en effekt av upp till
150 kW för att tillfälligt lyfta eller
manövrera ett arbetsredskap. Den
elektriska driften gör det möjligt
att manövrera traktorn genom hela
fartregistret utan onödiga ryck.
En kännbar fördel med eldriften är
att det maximala vridmomentet står
till förfogande genast då traktorn
sätter sig i rörelse. Detta underlättar
också styrningen av arbetsmaskiner
som drivs via kraftuttaget.
Den elektriska traktorn är försedd
med ett elektroniskt, energisnålt
värmesystem. En elektrisk värme-
pump reglerar temperaturen i kabi-
nen och värmer batteri och elektro-
nik. Värme och laddning kan också
komfortabelt styras externt via en
app i mobiltelefonen.
Vintertid kan värmen i förarhyt-
ten kopplas på i god tid från frukost-
bordet hemma eller kylas ned under
heta sommardagar. Traktorn är gi-
vetvis CO2-neutral och billig i drift,
då tekniken består av ett fåtal rörliga
komponenter som kan gå sönder.
Kostnaderna för service och repa-
rationer är låga, då varken olja eller
filter måste bytas. I jämförelse med
ett dieselfordon är det angenämt att
serva en eltraktor, då man slipper
att hantera smutsiga oljor och die-
selbränslen.
Bullerfritt i djurstallet
En viktig egenskap är traktorns tysta
gång, som gör den särskilt lämplig
för snöröjningsarbeten nära bosätt-
ning under de tidiga morgontim-
marna. Det buller- och avgasfria
fordonet kan med fördel också an-
vändas för arbeten i djurstall.
Tillverkaren påminner om att
många bondgårdar numera produce-
rar sin egen elektricitet via solceller
på ladugårdstaket eller med biogas.
Det gynnar ekonomin om traktorn
kan köras med gårdens egen ström.
Fendt utgår från att elektriska ar-
betsmaskiner blir vardag på lands-
bygden inom några år. Modellen
e100 Vario kommer enligt planerna
att lanseras på marknaden redan
nästa år i ett begränsat antal exem-
plar.
Traktorn ska till en början testas i
mindre skala på utvalda gårdar och i
mindre städer och kommuner. Där-
efter ska den komma ut på markna-
den. Tillverkaren avslöjar däremot
inte vad traktorn kommer att kosta.
Maskintillverkaren John Deere
presenterade i slutet av fjolåret en
egen eltraktor av betydligt kraftiga-
re kaliber. Den gulgröna maskinen
utvecklar en effekt av 2x150 kW
(2x204 hk). Men än så länge handlar
det om en prototyp.
Peter Karlberg
Kalkningsräknare:
Efter skörden är det igen
®
dags att kalka med BESTON .
Fråga om stubbkalkning från MEROX.
BESTON Ca28Mg6 Masugnsslagg eller
BESTON Ca32Mg2 Masugnsslagg-kalkspatblandning
BESTON Ca32Mg3 Stålslagg nu även till
försäljning.
BESTON Masugnsslagg nu tillgängligt även vid sydkusten.
®
Fråga din lantbrukshandlare.
K-lantbruk
Leverans: Sjundeå Maskinstation Ab
®
När du sprider ut BESTON -kalkslagget efter skörden på stubben,
®
börjar jorden småningom suga i sig BESTON och bearbeta jordens
pH-värde till ett idealiskt kalcium-/magnesiumförhållande. På våren
är jorden igen pigg att sätta igång en bra och frisk växtlighet. Endast
en rätt skött jord producerar en toppskörd. Eftersträvas ett pH-värde
på 6,5-7 samt ett rätt kalcium- och magnesiumförhållande.
®
Välj förnuftigt. BESTON är förmånligt året runt.
Första eltraktorn lanseras nästa år
Utseendemässigt skiljer sig den elektriska traktorn från Fendt inte mycket
från konventionella modeller.
FOTO: Fendt
Den nya modellen e100Vario ska klara fem timmar på en batteriladdning
under realistiska förhållanden. Elmotorn har en effekt av 50 kW (68 hk).
FOTO: Fendt
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...32
Powered by FlippingBook