Landsbygdens Folk Nr 38/17, Fredag 22 september 2017 - page 2

2
F
redag
22
september
2017
Trots all välvilja och verbalt stöd
känns det nog lite så att staten
ger med ena handen och tar med
den andra när man ser på reger-
ingens budgetproposition som
fick offentlighet den här veckan.
Visserligen lindras minskningen av
LFA-ersättningen nästa år – jord-
och skogsbruksministeriet skryter
i sitt pressmeddelande med att den
nu blir ”bara” 5 euro per hektar.
Lindringen finansieras hur som
helst med pengar från jordbrukets
krispaket som regeringen förhand-
lade fram i fjol inför det här årets
budget.
I sanningens namn ska det sägas
att det visade sig svårt att komma
fram till lösningar, som är ac-
cepterade i EU:s gemensamma
jordbrukspolitik, för att dela ut en
del av pengarna. Saken är emel-
lertid att det handlar om engångs-
summor, och eftersom regeringen
redan i anslutning till regeringspro-
grammet har kommit överens om
att spara in ytterligare i LFA-stödet
så är risken stor att en sänkning
på ytterligare 10 euro per hektar
genomförs 2019.
Lika stor är risken att jordbrukets
situation trots allt tal om högkon-
junktur inte har förbättrats nämn-
värt till dess jämfört med nu.
Under förhandlingarna om til�-
lämpningen av krispaketet var det
länge tal om att en del av pengarna
kunde användas för återbäringar av
bränsleacciser. Det har alla jordbru-
kare nytta av. Det var emellertid
inget man understödde från statligt
håll.
Det här var ännu i vintras och
då kände åtminstone inte jordbru-
karna till regeringens planer på att
tidigarelägga en ytterligare höjning
av bränsleskatterna på arbetsma-
skiner så att de ska träda i kraft
från och med nästa år. Inför det här
året har en höjning redan hunnit
verkställas.
Några efterföljande höjningar av
återbäringarna på bränsleskatterna
är emellertid inte i sikte.
Mycket tyder alltså på att åt-
minstone en del av den draghjälp
som jordbruket har fått under den
mycket svåra period som näringen
fortfarande går igenom – dessutom
mycket långt som en följd av poli-
tiska beslut på internationell nivå
– nu håller på att sina.
I övrigt har regeringen inte
informerat via pressmeddelanden
om planerna på att tidigarelägga
höjningen av bränsleskatterna, trots
att det nog finns en text om förhöj-
ningarna i budgetpropositionen.
Den texten fanns inte i ministerier-
nas förslag från i somras.
Regeringen kan nog informera
om alla skattelättnader och höj-
ningar av avdrag samt om att
beskattningen på tobak höjs med
mer än en femtedel i medeltal. Men
så har ju knappast heller skatten
på småcigarrer så stor betydelse för
matproduktionen och skogsbruket i
vårt land.
När det är sagt så är det i alla fall
en positiv sak att regeringen satsar
3,5 miljoner på export och säljfräm-
jande åtgärder. Även om också det
riskerar bli en engångssumma i och
med att pengarna tas från jordbru-
kets krispengar så är satsningen
värd att ställa sig bakom. Det är
dags att vi kommer ut på den inter-
nationella marknaden med högklas-
siga finländska matvaror.
På det inhemska planet känner
vi väl till att vi nog kan producera
bra och välsmakande vara, men det
är något som vi tydligen måste ta
till oss på exportmarknaden. Till
det behövs envishet och långsiktigt
tänkande.
Likaså är miljonen för att minska
kostnaderna för avbytarhjälp och
den andra miljonen för projektet Ta
hand om bonden välkomna sats-
ningar.
Rådgivningn och 4H får – som
vanligt – ännu vänta på tilläggs-
pengar tills riksdagens finansut-
skott närmare jul sagt sitt. Det är
synd att det ska vara så här varje år.
Micke Godtfredsen
Utgivare:
Svenska lantbruksproducenternas
centralförbund SLC r.f.
Redaktion:
Fredriksgatan 61 A 34,
00100 Helsingfors
tfn 09-586 04 60, fax 09-694 1358
e-post:
Tidningen utkommer varje fredag.
Chefredaktör, ansvarig utgivare:
Micke Godtfredsen (
)
I redaktionen:
Redaktionssekreterare Mikael Lampén
(
)
Redaktör Andrea Bergman
(
)
Redaktör Nina Colliander-Nyman
(
)
Vasaredaktionen:
Redaktör Christoffer Thomasfolk
(
,
mobil 050-3532018, tfn 06-318 9225
Prenumerationer:
Prenumerationspris år 2017 (moms 10 %):
109 euro/helår och 65 euro/halvår.
Prenumerations- och adressärenden:
SLC-medlemmars adressändring:
Kontakta ditt förbund!
Annonser:
Annonschef Bjarne Jansson
(
), tfn 09-5860 4630
Annonssekreterare Kiiku Behm-Ikäläinen
(
. tfn 09-5860 4620
Annonsmaterial inlämnas senast tisdag kl. 16,
e-post:
Annonspris:
I text: 1,55 €/mm; 2-färg 1,70 €/mm;
4-färg 2,04 €/mm.
Efter text: 1,16 €/mm; 2-färg 1,38 €/mm;
4-färg 1,60 €/mm.
Bestämd plats +10 %.
Banners på hemsidan: 0,70 €/px höjd
Moms ingår ej i annonspris.
Tryckning:
Botnia Print, Karleby, 2017
ISSN 0023-8015
Att ge och ta tillbaka
– Fort i väg! Det kom ett alarm om ett rån av en värdetransport!
– Är det en penningtransport till någon bank?
– Nä, det är en smörleverans till någon butik!
VECKANS TOK
n
SLC har tillsammans med MTK
samt ett antal uppköpare och för-
medlare av spannmål beslutat att
grunda en handelsplats för spann-
mål på internet, Spannmålstorget.
LF berättar om handelsplatsen i
veckans tidning.
De stora aktörerna Hankkija,
K-lantbruk och Avena är utanför.
Med är emellertid Raisioagro, Altia
och Agrox, men även Valio samt
Atria och HKScan. Bland Atrias
anledningar finns A-rehu som köper
foderspannmål, medan HKScan och
Valio vill främja handeln mellan
gårdarna.
Ur spannmålsodlarnas synvinkel
är den stora frågan naturligtvis om
Spannmålstorget kan bidra till ett
bättre pris. Åtminstone finns det
möjligheter att minska kostnaderna
genom direkt kontakt mellan odlar-
na och livsmedels- och fodertillver-
karna samt handel mellan gårdarna.
Ett jämnt flöde skulle dock också
behövas under hela året.
Spannmålstorget idkar emel-
lertid inte egen handel utan är en
länk mellan de berörda parterna.
Det är alltså fortfarande upp till
nuvarande parter att försöka uppnå
samförstånd.
På den presskonferens som hölls
om handelsplatsen just före LF:s
pressläggning i går kom det fram
också från uppköparna att större
genomskinlighet i handeln är en
fördel. Uppköparna ser också gärna
att jordbrukarna i framtiden tar
initiativ i ett tidigare skede för att
berätta om mängder, kvalitet och
förväntat pris samt övriga leverans-
villkor. Det här torde Spannmålstor-
get underlätta. En grundförutsätt-
ning är dock att både säljare och
köpare anlitar handelsplatsen som
öppnar i vår och ska fungera i full
skala hösten 2018.
På presskonferensen i går kom
det också fram att det kostar litet,
men dock inte något oöverkomligt:
För jordbrukaren kostar en handel 1
euro per såld ton, men för kon-
traktsodling debiteras inte något.
Det är helt givet att Spannmål-
storget bör få en chans. – MG
Spannmålstorget
förtjänar en chans
1 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...32
Powered by FlippingBook