Landsbygdens Folk Nr 38/17, Fredag 22 september 2017 - page 10

10
F
redag
22
september
2017
n
Affärsverket Borgå lokalservice sö-
ker nu efter lokala producenter som
i framtiden kunde erbjuda sina pro-
dukter för den offentliga sektorns
kök. Affärsverket bjuder in till ett
öppet möte tisdagen den 26 septem-
ber och hoppas på många intresse-
rade.
– Vi har redan i flera år försökt
luska fram lokala producenter, så nu
försöker vi ännu vända den sista ste-
nen för att få till stånd ett samarbe-
te, säger Annika Malms-Tepponen,
VD för Borgå lokalservice.
Malms-Tepponen förklarar att de
livsmedel som används inom kost-
hållningen i Borgå redan till största
del är inhemska, men att lokala le-
verantörer, det vill säga producenter
från Borgå och Östnyland, ganska
långt lyser med sin frånvaro. I för-
sta hand är man nu ute efter lokala
grönsaker och rotfrukter.
Problemet för många småprodu-
center är att produkterna inte köps
in råa utan kräver någon form av
förbehandling. Potatisen skall till
exempel vara tvättad och vid behov
processad. Detsamma gäller rotsa-
kerna.
Volymerna som Borgå lokalservice
hanterar gör nämligen att det blir
omöjligt att hinna skala och tvätta
potatis eller rotfrukter på plats. Af-
färsverket tillreder dagligen mat för
10.000 matgäster och inköpspriset
för råvarorna uppgår på årsnivå till
3.4 miljoner euro.
Det kött som används i stadens kök
är idag till 100 procent inhemskt,
men lokala producenter finns inte i
dagsläget bland leverantörerna.
– Tillgången på inhemsk fisk är ty-
värr inte tillräcklig, vilket är tråkigt.
Men positivt är att vi köper allt vårt
färska bröd av ett lokalt bageri, säger
Malms-Tepponen.
Hon hoppas på många deltagare
på mötet nästa tisdag och konstate-
rar att det handlar om ett långsiktigt
samarbete.
– Vi hoppas hitta producenter som
är villiga att tillsammans med oss
jobba på lång sikt för att öka ande-
len närproducerade råvaror i våra
kök. – NCN
n
SLC har tillsammans med MTK beslutat att in-
leda en handelsplats på internet för spannmåls-
handel. Det svenska namnet är Spannmålstorget
och handelsplatsen kommer att vara åtminstone
tvåspråkig. De uppköpare och förmedlare som har
engagerat sig i projektet är Atria, HKScan, Raisio,
Agrox, Valio och Altia.
Spannmålstorget är den första handelsplatsen i
sitt slag i världen. Avsikten är att förnya spann-
målshandelns traditionella handelspraxis.
Med hjälp av Spannmålstorget kan både spann-
målsodlarna som säljare och inköpande företag
enligt grundarna få bättre information om mark-
naden.
– Det blir lättare att reagera på rådande situa-
tioner för utbud och efterfrågan och handeln kan
fungera effektivare. På det här sättet minskar den
nya handelsplatsen kostnaderna och ger nytta för
både säljare och köpare, säger SLC:s ordförande
Holger Falck, som deltog i SLC:s och MTK:s infor-
mation om Spannmålstorget i går på förmiddagen.
Meningen är att handelsplatsen ska kunna tryg-
ga tillgången på olika spannmålspartier i olika
marknadssituationer, utveckla kontraktsodlingen
samt förbättra spannmålspartiernas spårbarhet.
Det är dessutom möjligt att vidareutveckla nya
tjänster på handelsplatsen, som förverkligas av
FPI Partners.
– Visionen är att utveckla, effektivera och för-
nya spannmålshandeln i Finland och skapa nya af-
färsmöjligheter för branschens aktörer så att hela
livsmedelskedjans konkurrenskraft förbättras, sä-
ger MTK:s verksamhetsledare Antti Sahi.
Handel, kontrakt
och användarens kontroll
På handelsplatsen gör jordbrukarna upp försälj-
ningsuppdrag och uppköparna gör köpuppdrag.
Även husdjursgårdar som köper spannmål kan
använda tjänsten.
– I försäljningsuppdraget definieras sädesslag,
sort, kvalitet och gårdspris. Valbara alternativ för
transporten är att jordbrukaren sköter den själv
eller så tar ett företag som sköter spannmålstran-
sporter hand om den. Handelsplatsen kopplar au-
tomatiskt ihop lämpliga försäljnings- och köpupp-
drag med varandra, berättar Marko Saapunki, VD
för FPI Partners.
De tre huvudfunktionerna är direkt handel ge-
nom utbud och efterfrågan, kontraktshandel och
användarhantering.
I första skedet ska det vara möjligt att göra upp
bud på köp och försäljning på ett genomskinligt
sätt för både säljare och köpare. Avsikten är att
handeln ska kunna skötas på nätet ända från det
första anbudet eller från anbudsbegäran till trans-
porten.
Det är ungefär samma alternativ som ska fung-
era när man gör ett kontrakt.
Användarhanteringen handlar närmast om an-
vändarens anslutning och registrering, överblick
samt säkerhetskopior och arkivering av exempel-
vis kontraktsuppgifter, transaktioner och dylikt.
Den finländska spannmålshandelns aktörer,
odlare och industrin som använder spannmål har
redan under ett års tid berett modellen som ligger
till grund för handelsplatsen.
Avsikten är att Spannmålstorget öppnas på in-
ternet i början av nästa år. Spannmålshandel via
tjänsten kan inledas under våren och avtal gö-
ras med spannmålsuppköpare gällande 2018 års
skörd.
Tjänsten kommer även att anpassas till de van-
ligaste programmen för odlingsplaner som går-
darna använder.
Micke Godtfredsen
Borgå stad söker lokala producenter - öppet möte på tisdag
Handelsplats på nätet förnyar
spannmålshandeln i Finland
SLC är med om att bygga upp en handelsplats på internet för spannmålshandel, som inleds under
våren 2018. Bilden här är från en demoversion, själva tjänsten är ännu under utveckling.
Copyright: Spannmålstorget
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...32
Powered by FlippingBook